Georgian  Perlite  and  perlite  products

Грузинский перлит и перлитовая продукция

ქართული პერლიტი  და  პერლიტის  პროდუქცია We produce and supply perlite  raw materials and perlite products

Производим и поставляем перлитовое сырье и перлитовые изделия

ვაწარმოებთ და ვაწვდით პერლიტის ნედლეულს და პერლიტის პროდუქციას

 Perlite products - for construction, agricultural, metallurgical, cryogenic, 

chemical and food industries

Perlite for the production of plasters and dry solutions

Изделия из перлита - для строительства, сельского хозяйства, металлургии, криогенной, химической и пищевой промышленности. Перлит для производства штукатурок и сухих растворов

პერლიტის პროდუქცია - სამშენებლო, აგრო-სამეურნეო, მეტალურგიული, კრიოგენული, ქიმიური და კვების მრეწველობისათვის.  პერლიტი ფითხებისა და მშრალი ხსნარების წარმოებისათვის

  The company "Georgian Perlite Group" (GP Group) has been operating since 2007 in the areas of raw perlite extraction, processing, construction, industrial and agro perlite production.

    Perlite ore is mined from the perlite quarries located in Faravan Pass. The perlite mined by heavy construction equipment is transported from the mine by trucks to the factory located in the organized industrial zone. Here the products are processed, fractionated and blown at 1150°C.

    Perlite is a siliceous volcanic rock that is found only in a few countries in the world. A unique feature of perlite is that it expands when heated to 35 times higher temperatures (850 - 1150ºC).

   This formation can be achieved through the bound water present in the natural mineral. If the perlite mineral is heated above 850°C (16,000°F), the water begins to boil, evaporate, the so-called The "thermal shock" process, as a result of which the perlite completely loses its bound water and becomes light.

     As a result of this process, we get perlite with unique lightness and physical properties.

    "Georgian Perlite Group" is focused on introducing, developing and delivering new, energy-efficient and ecological building materials and technologies to customers, as well as creating quality and affordable products. Customer satisfaction is the most important thing for us, therefore we can constantly provide customers with high-quality ecological and energy-efficient products.

  Results-oriented - we make it possible to turn your expectations into reality. Honesty - relations with us are always open and transparent.


Компания "Georgian Perlite Group" (GP Group) работает с 2007 года в сферах добычи перлитового и переработки сырья, производства агроперлита.

    Перлитовая руда добывается в перлитовых карьерах, расположенных на Фараванском перевале. Перлит, добываемый тяжелой строительной техникой, транспортируется с месторождения автотранспортом на фабрику, расположенную в организованной промзоне. Здесь продукты обрабатываются, фракционируются и продуваются при 1150°C.

    Перлит — это кремнистая вулканическая порода, встречающаяся только в нескольких странах мира. Уникальной особенностью перлита является то, что он расширяется при нагревании до 35-кратно более высоких температур (850 - 1150ºC).

   Это образование может быть достигнуто за счет связанной воды, присутствующей в природном минерале. Если минерал перлит нагреть выше 850°С (16000°F), вода начинает кипеть, испаряться, т.н. Процесс «теплового удара», в результате которого перлит полностью теряет связанную воду и становится легким.

     В результате этого процесса мы получаем перлит с уникальной легкостью и физическими свойствами.

    «Georgian Perlite Group» ориентирована на внедрение, разработку и поставку клиентам новых, энергоэффективных и экологичных строительных материалов и технологий, а также на создание качественной и доступной продукции. Удовлетворение потребностей клиентов является для нас самым важным, поэтому мы можем постоянно предоставлять клиентам высококачественные экологические и энергоэффективные продукты.

  Ориентация на результат - мы даем возможность воплотить ваши ожидания в реальность Честность - отношения с нами всегда открыты и прозрачны.

   პერლიტის ქვიშა, მარცვლის შემადგენლობის მიხედვით, იყოფა უხეში (ფრაქციები 1,25-დან 5,0 მმ-მდე), საშუალო (0,16-2,5 მმ), წვრილად (0,16-1,25 მმ) და ფილტრებად (0,16 მმ-მდე). სხვადასხვა სფეროში გამოიყენება შესაბამისი ფრაქცია.

По зерновому составу перлитовый песок подразделяют на крупный (фракции от 1,25 до 5,0 мм), средний (0,16-2,5 мм), мелкий (0,16-1,25 мм) и фильтрующий (до 0,16 мм).

პერლიტის პროდუქციის გამოყენების ძირითადი სფეროები შემდეგია:

Основные области применения продукций из перлита следующие:

 თბოსაიზოლაციო პერლიტი პერლიტი დათბუნებისათვის მეტალურგიაში, კრიოგენიკაში

Перлит теплоизоляционный Перлит для термо изоляции в металлургии, криогенике

 პერლიტი სალესი ფითხებისა და მშრალი სამშენებლო ხსნარებისათვის

Перлитные растворы для стяжек и сухих строительных смесей

 პერლიტი ფილტრების საწარმთათვის კვების მრეწველობაში

Перлитовые фильтры для предприятий пищевой промышленности

პერლიტი სოფლის მეურნეობისათვის  აგროპერლიტი

Перлит для сельского хозяйства - Агроперлит

  პერლიტი - სამშენებლო მასალების, ბლოკების და პერლიტო-ბეტონის საწარმოებლად

Перлит - для производства строительных материалов, блоков и перлитобетона